Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Ebrill 9, 2010

Siom ar yr ochor orau

Dwi’m yn un i drefnu, na chymryd sylw o unrhyw beth tan y munud ola’, felly do’n i ddim yn rhy siŵr beth i’w ddisgwyl yn dod i Japan. Felly cyn mynd nes i ddim gwneud lawer o ddarllen am y wlad na chwaith ormod o ymchwil ar y rhyngrwyd achos roeddwn i eisiau darganfod Japan dros fy hun a chael fy mhrofiadau fy hun heb orfod eu cymharu gyda safbwynt rhywun arall. Y rheswm arall oedd fy mod i mor anwybodus doedd gen i ddim gobaith dysgu unrhyw beth gwerth chweil cyn cyrraedd, a sut ffordd well i ddysgu nac wrth fynd yna!

Felly pam nes i fynd os o’n i mor anwybodus am y wlad? Wel, mae gen i ddiddordeb mawr mewn teithio a dysgu am/profi diwylliannau gwahanol, bwydydd gwahanol a phobol wahanol. Mewn ffordd dwi’n hynod o falch nad oedd gen i unrhyw farn am y wlad cyn dod, mi oedd gen i ‘chydig bach o wybodaeth ond roedd y wybodaeth yma’n hollol anghywir. Dwi ‘di sylwi mwy a mwy bod rhagdybiaeth pobl am Japan yn bell i ffwrdd o’r gwir.

Yn gyntaf mae’r bwyd mor wahanol, dydyn nhw ddim yn bwyta rhan fwyaf o’r sushi ma’ pobol yn byw ym Mhrydain, mae nhw’n hoff o bysgod ffres ar gacen fach o reis gyda darn bach o wasabi. Dydyn nhw ddim yn rhy hoff o holl y sushi sydd wedi’i goginio’n barod, neu wedi’i rolio gyda choesau cranc wedi’i fatro yn neidio allan o’u canol. Dim bod hyn yn beth drwg, dwi’n ei fwynhau o ond dydyn nhw ddim yn ei fwyta. (mae yna eithriadau w’thgwrs)

Mae'r Japaneaid yn bwyta mwy o sashimi fel yma yn hytrach na sushi. Fama mae ganddom ni sgolop, corgimwch, squid, octopws, tiwna, macrell ac efallai tiwna cynffon felyn?

Mwy o sashimi, y tro yma gyda samon hefyd. Maent yn bwyta'r pysgod gyda 'chydig bach o saws soya a chydig bach o wasabi.

Mae sushi hefyd yn fwyd maent yn bwyta ar achlysuron arbennig, dydyn nhw ddim yn ei fwyta’n rhy aml. Enghraifft arall, mae katsu kare yn draddodiadol a bron pob tro wedi’i wneud o borc dim ciw iâr. Dwi’n clywed pobol yn sôn bod nhw wedi bod am bryd Japaneaidd ac wedi cael ciw iâr wedi ffrio a curry, mae ‘katsu’ yn air wedi’i ddwyn o’r Saesneg sy’n golygu pork cutlet. I mi, y bwyd ydi un o nodweddion gorau’r wlad, yn y ffaith ei fod mor wahanol i be o’n i’n disgwyl. Dwi’n siŵr nai siarad am fwyd mewn llawer mwy o ddyfnder rhywdro arall. Dwi’n dallt fy mod i’n malu cachu am y ffordd ‘da ni’n meddwl am eu bwyd nhw, mae nhw yr un mor ddrwg os dim gwaeth am fastardeiddio bwydydd tramor! Yn enwedig bwyd Eidalaidd a Ffrangeg. Nes i unwaith gael pizza gyda wy ‘di sgramblo, tatws a bwyd mor, ‘odd o’n fuckin’ uffernol.

Dwi’n sicr fod llawer o bobol yn credu ei bod nhw’n gallu dod ar ei gwyliau i Japan, yn enwedig Tokyo, Kyoto a.y.b. a gallu siarad Saesneg heb ormod o drafferth. Yn anffodus i’r bobol yma nid yw hyn yn wir, mae Japan yn gallu bod yn le caled i deithio ynddo weithiau. Wrth edrych o gwmpas mewn dinas fel Tokyo, mi fasach yn credu bod Saesneg fel ail iaith gan fod ‘na cymaint o arwyddion yn yr iaith. Ond mae grap y bobol ar yr iaith Saesneg yng ngwrth gyferbynnu gyda hyn, dydi’r mwyafrif o bobol ddim yn rhy dda yn yr iaith.

Arwyddion yn dangos dylanwad Saesneg ar y wlad. Amlwg dim wedi cael dylanwad digon da! Sylwch ar yr Engrish!

Dim ond rhestr fyr iawn o’r gwrth gyferbyniadau rhwng safbwynt pobol o’r dwyrain ar Japan yw hyn, nes i gael siom ar yr ochor orau. Dwi’n credu fod holl y gwahaniaethau yma’n ychwanegu tuag at ansawdd gyfoethog y wlad.

Mae’n wlad glan (byth yn gweld ysbwriel ar y stryd) parchus, prydferth (mae’n rhaid chwilio am y prydferthwch weithiau, dydi o ddim wastad yn amlwg) a lot o hwyl.


Responses

 1. Helo Sion,
  Dw i newydd ddod yma wedi gweld y kanji ar enw dy flog ar flogiadur. Mae’n ddiddorol darllen dy hanes. Un o Japan dw i ond yn UDA dw i’n byw bellach.

  • Sut hwyl Emma,
   Braf clywed bod rhwyn yn darllen y blog! Dwi’m eisiau bod yn hu ond beth yw eich hanes chi? Mae’n swnio fel stori diddorol dros ben i mi, un o Japan yn symud i’r UDA ac yn dysgu Cymraeg? Beth wnaeth eich ysbarduno i ddysgu Cymraeg?
   Pob hwyl,

   Siôn.

 2. Ces i fy nghyfareddu gan hanes Cymru a’i hiaith. Dechreuais i ddysgu yn 2003 ar fy mhen fy hun. Gwnes i ddau gwrs trwy’r post hefyd.

  Beth wyt ti’n ei wneud ar wahân i ddysgu Japaneg? Wyt ti’n dysgu Saesneg fel athro? O le wyt ti’n dod?

  • Diddorol iawn Emma! Llongyfarchiadau, mae’ch Cymraeg chi’n wych, llawer gwell na nifer o Gymry Cymraeg hyd yn oed! Mae’n gamp gallu dysgu’r iaith i safon mor dda mewn cyn lleiad o amser mewn gwlad ddieithr i’r iaith. Sut cawsoch eich swyno gan y wlad? ‘Dwi ‘di clywed o’r blaen bod Oklahoma yn gadarnle’r iaith Gymraeg yn yr UDA, pam hynny?
   Dwi’n un o dde Cymru’n wreiddiol, Casnewydd i fod yn benodol, wedi symud i ogledd Cymru pan yn blentyn. Rŵan mae fy nheulu’n byw ar drothwy Parc Cenedlaethol Eryri, mewn tyddyn bach bach uwchben Dyffryn Conwy. Mae’n ardal hynod o braf llawn natur, Maenan yw enw’r pentrefan. Wyt ti wedi bod i Gymru?
   Dwi’n gweithio fel athro Saesneg yma! Dyma un o’r rhesymau pam dwi’n ‘sgwennu’r blog, i gofio fy Nghymraeg.

   Siôn

 3. Mae ‘na rywbeth arbennig o ddeniadol am y ffaith bod Cymru fach a’r hen iaith yn dal i fyw dros ganrifoedd ‘er gwaethaf pawb a phopeth.’
  Dw i’n credu’n siŵr bod y Cymry Cymraeg yn byw ym mhob man yn y byd bellach ond yn Oklahoma!
  Do, bues i yng Nghymru ddwywaith a dw i’n gwirioni ar y Gogledd ond heb ymweld â Maenan eto. A dweud y gwir, bydda i’n mynd i Ynys Môn a Gwynedd y mis nesa.
  Ydy’r bobl yno’n ymwybodol fod ti’n medru Cymraeg? Beth wnaeth dy symbylu di i ddewis Japan ymysg yr holl ddiwylliannau gwahanol?

  • Dwi’n falch eich bod chi’n mwynhau Cymru cymaint! Dwi’n teimlo balchder mawr pan ‘dwi’n meddwl am Gymru a’i iaith.
   Teithio i Ynys Môn (Mam Cymru) a Gwynedd mis nesaf! Gwych! Beth yw eich cynllun? Mae Môn a Gwynedd yn ardaloedd hyfryd, a hefyd yn gadarnle i’r iaith Gymraeg. Os ‘dach chi eisiau unrhyw syniadau gofynnwch unrhyw bryd, mae Conwy a Gwynedd fy ‘ngardd cefn’ i fel petai. Os oes ganddo’ch chi ddiddordeb mewn cestyll mae castell Conwy yn wych, gyda wal yn amgylchu’r dref. Mae Môn yn llawn hanes Celtaidd a megalithig, gyda degau o gromlechi. Mae yna le o’r enw Tre’r Ceiri ym Mhen Llyn (Gwynedd) sydd yn gaer fynyddig o mor gynnar â150 A.D. Gallwch weld adfeilion cytiau cerrig pobl yr Oes Haearn, dwi’n meddwl ei fod yn le hudolus dros ben!

   Mae ‘na ambell i reswm pam ‘dwi yma yn Japan, roeddwn i eisiau teithio’r byd a byw mewn diwylliant gwahanol, es i i China pan o’n i’n 20 oed, rhoddodd hyn flas i mi deithio i Japan. Naeth rhywun dwi’n nabod yng Nghymru fyw yn Japan hefyd felly roeddwn i wedi siarad â hi a thanio fy niddordeb! Dwi’n hynod o falch nes i ddewis Japan, dwi’n mwynhau fy hun yn arw!

 4. Dw i’n mynd i aros efo ffrindiau. Baswn i isio cymryd rhan naturiol yn y pethau bob dydd yn yr ardaloedd Cymraeg y tro ‘ma wedi mwynhau golygfeydd rhyfeddol ac Eisteddfod y Bala ar y teithiau cynt.

  Ces i gip sydyn ar Dre’r Ceiri rŵan. Mae honna’n anhygoel. (Rhaid cyfaddef mod i heb wybod amdani hi.)

  Falch o glywed fod ti’n hapus yn Japan. Wyt ti’n mwynhau dysgu Japaneg? Oes gen ti gyfle i siarad Cymraeg o gwbl yno?

  • Braf iawn! Dyna’r peth gorau i’w wneud, treulio amser gyda’r bobl frodorol yn gwneud pethau pob dydd. Mae’r ‘Steddfod yn lot o hwyl, pan yn blentyn roeddwn i a fy chwaer wedi cymryd rhan yn y seremonïau, hi yn nawns y blodau ac roeddwn i a’m ffrind yn facwy.

   Dwi’n cael cyfle i siarad Cymraeg yn eithaf aml gyda’m nheulu, mae fy nghariad yn Gymraes ac yn byw ‘efo fi yn Japan felly dwi dal i gadw’r iaith yn mynd.
   Dwi’n ffeindio Japaneg yn uffernol o galed, a hwyl! Ond dwi’n bwrw ‘mlaen!
   Mae fy ffrindiau o Japan yn dwli dysgu geiriau Cymraeg, mae nhw’n gallu ynganu geiriau’n wych!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: